Namninsamling: Inrätta författningsdomstol i Sverige

Citat


"En Författningsdomstol skulle ge utvidgade möjligheter till en reell lag- och normprövning, för att upprätthålla en tydligare maktbalans mellan den lagstiftande, verkställande och dömande makten"

Anne Ramberg
generalsekreterare i Advokatsamfundet
i Medborgarrätt nr 2/2008


"En svensk författningsdomstol skulle lösa flera av de problem som i dag är förknippade med bristerna i fråga om konstitutionell kontroll."

Olof Petersson
professor i statsvetenskap
i DN Debatt 8 maj 2001


"Poängen med en författningsdomstol är inte att den under gudomlig inspiration levererar det oemotsägliga svaret utan att den gör författningen levande. Att den tvingas av sitt åtagande till en rättsfilosofisk diskussion som är nyttig - om inte rent av oumbärlig - för den mogna medborgerligheten."

Maciej Zaremba, författare
på grundlagsutredningens hemsida, 2008


"En svensk författningsdomstol skulle exempelvis ha kunnat hindra domarna mot IB-avslöjarna på 1970-talet. En sådan domstol skulle också göra konflikter mellan olika lagar synliga och motverka den politiska anpassning och suddighet som råder idag."

Arne Ruth
tidigare chefredaktör i Dagens Nyheter
vid Grundlagsutredningens folkrörelsekonferens 28/9 2005


"Men om det visar sig existera stora åsiktsskillnader mellan medborgarna och deras representanter är det ett större problem att spelarna är med och skriver sina egna spelregler utan direkt engagemang från folket."

Henrik Oscarsson
statsvetare i rapport till Grundlagsutredningen 27/7 2007


"Det räcker inte med att se demokratin i sig som en garant för att vi har en rättsstat."

Anne Ramberg
generalsekreterare i Advokatsamfundet
i Medborgarrätt nr 2/2008


Medborgarrättsrörelsen
Initiativtagare till namninsamlingen är
Medborgarrättsrörelsen, MRR

.